Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej len VOP)

vydané v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“ alebo aj „Obchodný zákonník“).

Čl. 1 Predmet VOP

1. Obchodná spoločnosť KABELAX, s. r. o., so sídlom Budatínska 3076/65, 851 06 Bratislava, IČO: 50170031, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v mene ktorej konajú konatelia spoločnosti v zmysle OR, (ďalej aj ako „Dodávateľ) za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi KABELAX, s. r. o. ako Dodávateľom a právnickými osobami alebo fyzickými osobami ako Odberateľmi, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo aj „VOP“).Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky dodávky tovaru spoločnosti KABELAX, s. r. o. jej odberateľom, ak nie je v rámcovej zmluve alebo inej zmluve uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

2. Kontaktné údaje:
KABELAX, s. r. o., Budatínska 3076/65, 851 06 Bratislava, kontaktná osoba – konateľ, tel. +421 905 547 810, e-mail: info@kabelax.eu

Čl. 2 Vymedzenie základných pojmov

Pre účely týchto Všeobecných podmienok sa rozumie:

„Dodávateľ“ – obchodná spoločnosť KABELAX, s. r. o., so sídlom Budatínska 3076/65, 851 06 Bratislava, IČO: 50170031, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

„Odberateľ“ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe záväznej objednávky alebo Rámcovej zmluvy kupuje od Odberateľa Tovar, „Obchodný zástupca, alebo obchodný manažér“ – je fyzická osoba splnomocnená alebo poverená Dodávateľom na predbežné dojednanie a dodanie tovaru,

„Objednávka“ – je písomný formulár obsahujúci identifikačné údaje Odberateľa, v prípade fyzických osôb najmä

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo alebo IČO, v prípade právnických osôb najmä obchodné meno, sídlo, IČO, ďalej údaj o druhu a množstve tovaru a údaj o mieste a spôsobe dodania tovaru,

„Rámcová zmluva“ – je zmluva uzatvorená medzi Dodávateľom a Odberateľom, ktorá je uzatvorená v prípade dlhodobej spolupráce za účelom bližšej identifikácie zmluvného vzťahu.

„Obchodný zákonník“ – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Čl. 3 Objednávky a vznik zmluvného vzťahu

1. Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Dodávateľom (tzv. kúpna zmluva) vzniká dňom potvrdenia objednávky Dodávateľom, najneskôr však odovzdaním tovaru Odberateľovi alebo určenému prepravcovi.

2. Objednávateľ je oprávnený do 3 dní od potvrdenia objednávky Dodávateľom, zmeniť objednávku čo do obsahu, tak i do rozsahu, a to v prípade, ak ide o štandardné výrobky. Po uplynutí tejto lehoty je Odberateľ povinný nahradiť Dodávateľovi vzniknutú škodu, ktorá tvorí min. 20 % z hodnoty objednávky, ak nie je dohodnuté inak. V prípade tovaru, ktorý sa vyrába na základe objednávky Odberateľa, Odberateľ nemôže dodatočne zmeniť objednávku a je povinný zaplatiť za tento objednaný tovar a tovar si prevziať riadne a včas.

3. Za správnosť údajov uvedených v Objednávke zodpovedá Odberateľ. Objednávku, ktorá neobsahuje povinné údaje, nie je Dodávateľ povinný akceptovať a nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu Odberateľa. Akceptáciou neúplnej objednávky nevzniká zodpovednosť za prípadnú škodu Odberateľa, ktorá pramení z neúplnosti objednávky.

Čl. 4 Fakturačné podmienky

1. Dodávateľ vystaví Odberateľovi na základe dodacieho listu a platného cenníka faktúru. Dodávateľ je platcom DPH.

2. Odberateľ bez uzatvorenej platnej rámcovej zmluvy nemá nárok na mimoriadnu zľavu alebo skonto. Dodávateľ môže Odberateľovi poskytnúť prípadnú množstevnú zľavu v zmysle platného cenníka a svojej vôle.

3. Ceny, zľavy a iné podmienky sa vzťahujú vždy na konkrétny objednaný, dopytovaný alebo ponúknutý objem. V prípade, že sa skutočný odber Odberateľa líši od objednávky, dopytu alebo ponuky, Dodávateľ je oprávnený stanoviť na daný tovar inú cenu.

4. Dodávateľ stanovuje všeobecný celkový objem všetkých nesplatených faktúr, do ktorého môže Odberateľovi poskytnúť splatnosť faktúry na Objednávky vo výške najviac 1.000 € (slovami: tisíc Eur).

5. Dodávateľ poskytne všeobecnú splatnosť 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak fakturovaná suma nepresiahne 1.000 € (slovami: tisíc Eur).

6. Dodávateľ môže kedykoľvek od odberateľa požadovať, aby vierohodne preukázal svoju platobnú schopnosť. V prípade, že Odberateľ odmietne vierohodne preukázať svoju platobnú schopnosť, alebo ju nepreukáže, Dodávateľ je oprávnený zmeniť podmienky Čl. 4, bod 3 týchto VOP. Dodávateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky i vtedy, ak sa zmení prípadné poskytnuté poistné krytie úverovou poisťovňou na Odberateľa.

7. Pri prvej objednávke odberateľa bude Dodávateľ akceptovať platbu len vopred na základe zálohovej faktúry.

8. Dodávateľ v dobe platnosti týchto VOP neakceptuje platby: šekom, poštovou poukážkou, hotovosťou alebo platobnými kartami.

9. Dodávateľ môže v jednotlivých a oprávnených prípadoch zvýšiť alebo znížiť limit pre Odberateľa, žiadať platbu vopred alebo pri prevzatí tovaru. Ak je to účelné, napr. pri tovare na objednávku, Dodávateľ môže žiadať pre takýto spôsob úhrady, poskytnúť inú splatnosť alebo zľavu.

10. V prípade omeškania Odberateľa, je Dodávateľ oprávnený žiadať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z istiny, za každý deň omeškania Odberateľa. V prípade omeškania o viac ako 15 dní, je Dodávateľ oprávnený žiadať aj zmluvnú pokutu vo výške 5 % z istiny, najmenej však 100 € (slovami: jednosto Eur) za každý jednotlivý prípad omeškania. Jednotlivým prípadom omeškania sa rozumie každá samostatná faktúra Odberateľa. V prípade omeškania o viac ako 30 dní, je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade, že Dodávateľ využije na vymáhanie svojej pohľadávky kvôli omeškaniu tretiu osobu, Odberateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľa spojené s vymáhaním pohľadávky Odberateľa.

11. Odberateľ môže požiadať v oprávnených prípadoch o prolongáciu splatnosti. Dodávateľ posúdi každú žiadosť individuálne a v primeranej lehote. Splatnosť sa predlžuje až rozhodnutím o prolongácii. Samotné podanie žiadosti o prolongáciu neprerušuje ani nepredlžuje splatnosť faktúry.

12. Dodávateľ je oprávnený k jednostrannému zápočtu svojich pohľadávok voči prípadným nárokom Odberateľa, jeho právnych predchodcov a nástupcov. Dodávateľ môže započítať akúkoľvek platbu Odberateľa na ktorúkoľvek zo svojich pohľadávok. Právo zápočtu sa vzťahuje i na premlčané pohľadávky.

13. Odberateľ môže svoje prípadné pohľadávky voči Dodávateľovi započítať len na základe dohody oboch strán.

14. Odberateľ je povinný bez odkladu oznámiť Dodávateľovi všetky uskutočnené alebo plánované zmeny vo v skutočnostiach jeho subjektu ako aj vo finančných skutočnostiach, ktoré by mohli mať dopad na výšku limitu, splatnosť, poskytnuté zľavy, bonitu alebo vymožiteľnosť nárokov Dodávateľa voči Odberateľovi. Odberateľ je povinný nahradiť Dodávateľovi škodu, ktorú spôsobí, ak túto povinnosť opomenie.

15. Cenníky Dodávateľa sú dostupné v sídle spoločnosti. Ak nie je uvedené inak, platnosť cenníkov končí k 31.12. príslušného roka.

Čl. 5 Dodacie podmienky

1. Po písomnej akceptácií objednávky sa Dodávateľ zaväzuje dodať objednaný tovar v súlade s objednávkou Odberateľa, pokiaľ mu v tom nebude brániť vyššia moc alebo nepredvídateľné udalosti. Spolu s tovarom je Dodávateľ povinný dodať všetky doklady vzťahujúce sa na tovar. Objednaný tovar je Dodávateľ oprávnený dodať aj vo viacerých dodávkach.

2. Miesto plnenia a miesto dodania tovaru je centrálny sklad KABELAX, s.r.o., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava

3. Dodávateľ oznámi Odberateľovi bezodkladne termín dodania tovaru. Ak objednávateľ dodatočne zvýši objednané množstvo, Dodávateľ je oprávnený predĺžiť termín dodania.

4. Odberateľ je povinný prevziať tovar z miesta dodania tovaru najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa pripravenia tovaru na dodanie a oznámenia termínu dodania tovaru Dodávateľom Odberateľovi. Ak Odberateľ pripravený tovar neodoberie v lehote, Dodávateľ je oprávnený účtovať skladné vo výške 5 €/m2/deň potrebnej skladovej plochy.

5. Záväzok Dodávateľa dodať tovar je splnený okamihom odovzdania tovaru Odberateľovi alebo zmluvnému prepravcovi, kuriérskej službe alebo poštovému doručovateľovi. Týmto okamihom tiež prechádza nebezpečenstvo škody a straty na tovare na Odberateľa alebo na zmluvného prepravcu, kuriérsku službu alebo poštového doručovateľa. Nebezpečenstvo škody a straty na tovare prechádza na Odberateľa i po 14 pracovných dňoch odo dňa pripravenia tovaru na dodanie a oznámenia termínu dodania tovaru, ak Odberateľ tovar neprevzal.

6. Dodávateľ zabezpečí na základe objednávky Odberateľa prepravu tovaru na miesto určenia. Dodávateľ fakturuje Odberateľovi náklady na dopravu na základe ponuky Dodávateľa alebo na základe cenníka. V prípade, že nedošlo k dojednaniu ceny za dopravu alebo Dodávateľ nevydal na dopravu platný cenník, Dodávateľ je oprávnený fakturovať skutočné náklady, ktoré mal pri obstaraní a vykonaní dopravy.

7. Dodávateľ zasiela tovar nepoistený, prípadné poistenie je Odberateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady.

8. Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia vlastníctvom Dodávateľa, pokiaľ v čase odovzdania tovaru bol Dodávateľ vlastníkom tovaru. V prípade, že dodaný tovar bol v čase odovzdania vo vlastníctve tretej osoby, tovar zostáva až do úplného zaplatenia vo vlastníctve tejto osoby. Odberateľ je povinný informovať svojich ďalších odberateľov o skutočnosti, že tovar je pod výhradou vlastníctva Dodávateľa.

9. V prípade omeškania Dodávateľa je Odberateľ povinný poskytnúť Dodávateľovi dodatočnú primeranú lehotu na dodatočné splnenie svojej povinnosti. Pokiaľ Dodávateľ neplní ani v tejto dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Odberateľom, Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

10. Odberateľ sa zaväzuje tovar dodaný podľa Objednávky bez zbytočného odkladu prevziať a potvrdiť jeho prevzatie svojim podpisom na dodacom liste alebo nákladnom liste, čím sa má za to, že tovar bol riadne dodaný v objednanom rozsahu a bez chýb.

11. Dodávateľ nie je v omeškaní s dodaním tovaru, pokiaľ Odberateľ tovar neprevezme, alebo inak neumožní Dodávateľovi splnenie jeho záväzku.

Čl. 6 Záruky, kvalita a reklamácie, reklamačný poriadok

1. Odberateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho kvalitu a množstvo. Prípadné nedostatky v množstve je povinný oznámiť ihneď pri prevzatí, inak sa na jeho reklamáciu nebude prihliadať. V prípade vád je odberateľ povinný tieto bezodkladne písomne oznámiť Dodávateľovi. Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Táto doba sa môže predĺžiť, ak je na posúdenie oprávnenosti reklamácie nevyhnutne potrebný dlhší čas.

2. Odberateľ je povinný v prípade reklamácie poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť na posúdenie oprávnenosti reklamácie. Ak odberateľ súčinnosť odmietne, stratí práva vyplývajúce z uplatnenej reklamácie a Dodávateľ je oprávnený reklamáciu zamietnuť.

3. V prípade chýb pri dodávke má Odberateľ nárok na odstránenie takejto chyby, zníženie ceny alebo výmenu za náhradný tovar. Odberateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi na odstránenie alebo výmenu tovaru primeranú lehotu. Konkrétny spôsob dohodnú strany individuálne. Ak dohoda nie je možná, právo voľby má Dodávateľ. V prípade, že uvedenými spôsobmi nie je možné vadu odstrániť, Odberateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Nárok na náhradu škody Odberateľa sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. Odberateľovi prislúcha právo zadržania platby pri reklamácii len v takom primeranom rozsahu, aký sa dotýka reklamovaného tovaru. Ostatný riadne dodaný tovar je Odberateľ povinný uhradiť riadne a včas, čo i čiastkovou úhradou faktúry.

5. Dodávateľ poskytuje na svoj tovar záruku zo zákona v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ v potvrdení objednávky, vo faktúre, na dodacom liste alebo na obale tovaru nie je uvedené inak, alebo ak je vzhľadom na použitie tovaru predpoklad kratšej životnosti, alebo ak nie je dohodnuté inak.

6. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté prirodzeným opotrebením, sfarbením, nevhodným používaním, neodbornou alebo nedostatočnou montážou, alebo ak chyby vznikli pod takými chemickými alebo fyzikálnymi vplyvmi, že ich vznik nebolo možné pri uzatvorení zmluvy predvídať. Záruka taktiež zaniká, ak bol dodaný tovar použitý na iný, než určený účel a ak bol dodatočne pozmenený.

7. Dodávateľ je oprávnený vykonať na mieste montáže kontrolu kvality ňou dodaného tovar ako aj všeobecne takého tovaru ktorého je dovozcom, alebo na ktorý má zastúpenie. Odberateľ je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pre vykonanie kontroly kvality. V prípade, že Odberateľ odmietne poskytnúť súčinnosť, Dodávateľ je oprávnený odmietnuť vystavenie prípadných certifikátov.

Čl. 7 Obaly

1. Odberateľ je povinný nakladať s obalmi v zmysle právnych predpisov, najmä v zmysle Zákona o obaloch a Zákona o recyklačnom fonde.

2. Odberateľ je povinný vrátiť vratné obaly na vyžiadanie Dodávateľa.

3. Dodávateľ môže za účelom zabezpečenia vrátenia vratného obalu žiadať od odberateľa zloženie zálohy na obaly. V prípade, že Odberateľ nevráti obal v lehote do 15 dní od vyžiadania, Dodávateľ vystaví za nevrátené obaly faktúru a započíta zaplatenú zálohu na vystavenú faktúru.

4. Odberateľ je povinný na vyžiadanie v lehote do 15 dní od doručenia výzvy, poskytnúť Dodávateľovi vyhlásenie o tom, ako nakladal s obalmi.

Čl. 8 Spracovanie osobných a iných údajov o odberateľovi, marketing

1. Odberateľ súhlasí s elektronickým spracovaním osobných údajov a iných údajov o Odberateľovi, na účely zabezpečenia predmetu činnosti spoločnosti, prostredníctvom Dodávateľa a jeho partnerov v tuzemsku i v zahraničí. Odberateľ ďalej súhlasí s poskytnutím osobných a iných údajov o ňom tretím osobám v tuzemsku i v zahraničí za štatistickými a výskumnými účelmi, za účelmi skvalitnenia služieb a tovaru Dodávateľa, na marketingové účely, ako aj poskytnutie údajov do informačného systému o bonite Odberateľov.

2. Dodávateľ sa zaväzuje, pri spracovaní osobných údajov a iných údajov o Odberateľovi zabezpečiť zákonom stanovenú mieru bezpečnosti osobných údajov. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť tretím osobám osobné údaje a iné údaje o Odberateľovi len v takej miere, v akej sú na dosiahnutie cieľov uvedených v ods. 1 nevyhnutné.

3. Odberateľ môže žiadať od Dodávateľa kedykoľvek vyjadrenie ku skutočnosti, komu a v akej miere Dodávateľ poskytol osobné údaje a iné údaje o Odberateľovi. Žiadosť je potrebné doručiť písomne do sídla Dodávateľa, pričom Dodávateľ v lehote do 15 dní poskytne žiadateľovi písomné stanovisko.

4. Odberateľ súhlasí, aby ho Dodávateľ a jeho partneri kontaktovali za účelom marketingu a kontroly kvality tovaru a služieb. Odberateľ súčasne súhlasí, aby ho a jeho projekty Dodávateľ uviedol ako svoje referenčné projekty, ak na daný projekt Dodávateľ dodal alebo bude dodávať tovar. Odberateľ sa zaväzuje, že v prípade, že tovar Dodávateľa dodal ďalšiemu odberateľovi, primeraným spôsobom zabezpečí pre Dodávateľa právo uviesť projekt ďalšieho odberateľa ako referenčný projekt Dodávateľa.

Čl. 9 Súhlas s factoringom

Odberateľ berie na vedomie a súhlasí s možným postúpením pohľadávky Dodávateľa voči nemu na tretiu osobu za účelnom factoringového prefinancovania, ako aj za účelom vymoženia pohľadávky Dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, vhodne informovať Odberateľa o skutočnosti, že pohľadávka bola postúpená a uvedie bankové spojenie cesionára. Odberateľ je povinný v takomto prípade vykonať úhradu na uvedený účet cesionára.

Čl. 10 Rámcové zmluvy

1. Rámcovou zmluvou sa Dodávateľ a Odberateľ môžu dohodnúť na iných podmienkach, než stanovujú tieto VOP.

2. Dodávateľ a odberateľ môžu rámcovou zmluvou upraviť najmä:
a) platobné podmienky a splatnosti
b) fakturačné podmienky
c) kreditný limit
d) zľavy, rabaty, bonusy a skontá
e) predĺžené garančné podmienky
f) účasť na programoch kvality a vzdelávania Dodávateľa, alebo jeho partnerov
g) účasť na vernostnom programe
h) dohoda o servisnej úrovni (SLA)
i) dodacie podmienky, blokácia výrobnej, skladovej alebo logistickej kapacity

3. Odberateľ môže kedykoľvek požiadať o uzatvorenie rámcovej zmluvy.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy medzi Dodávateľom a Odberateľom sa okrem týchto VOP spravujú i prípadnou Rámcovou zmluvou alebo inými zmluvami medzi Odberateľom a Dodávateľom, pričom úprava v takýchto zmluvných dokumentoch má prednosť pred úpravou VOP. V prípade, že odberateľ disponuje vlastnými Všeobecnými obchodnými podmienkami, zmluvný vzťah sa spravuje výlučne týmito VOP v prípade, že Všeobecné obchodné podmienky odberateľa stanovujú výlučnú platnosť jeho obchodných podmienok, zmluvné strany sa zaväzujú písomne ustanoviť, ktoré Všeobecné obchodné podmienky majú prednosť. Na vzťahy neupravené týmito VOP alebo Rámcovou zmluvou sa vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov, a to najmä ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú aj na právnych nástupcov strán a prípadných cesionárov.

3. Všetky spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto VOP alebo súvisiacich s týmito VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik týchto VOP a všetkých súvisiacich dokumentov, sa predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Slovenskému arbitrážnemu súdu. Strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

4. V prípadoch, kedy sa z akýchkoľvek dôvodov spory riešia v riadnom súdnom konaní a je možné dojednať miestne príslušný súd, je pre tieto prípady príslušný výlučne miestne príslušný súd pre sídlo Dodávateľa.

5. Pokiaľ je niektoré z ustanovení VOP, rámcových zmlúv alebo ich dodatkov neplatné alebo sa stane neskôr neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto VOP, rámcových zmlúv a ich dodatkov. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa stane neskôr neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, na miesto takéhoto ustanovenia vstupuje také, ktoré je svojou úpravou najviac zodpovedá pôvodnej vôli Zmluvných strán a účelu podľa týchto VOP.

6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2016 a nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce VOP a platia až do odvolania alebo nahradenia novými VOP.

7. Odberateľ súhlasí s tým, že ak sa nahradia tieto VOP inými VOP, platia pre právny vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom tieto nové VOP. Na už realizované dodávky a objednávky sa vzťahujú naďalej VOP platné k dátumu potvrdenia objednávky.

8. Dodávateľ nedodáva tovar konečným spotrebiteľom. Na zmluvné vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách.

V Bratislave, dňa 29.02.2016
Cichý Marián – konateľ KABELAX, s.r.o. Príjazdná 7/A 831 07 Bratislava